2021-22 SparkAR

Bian Lian 变脸

Ju Zhang, Jamie Corr, Jake Humphreys, Nicalia ThompSon

VR in AR

Anna-Louise Blewden, Holly Clibbon, Sean Hagstrom, Seonjeong Park, Zoey Zou

Dia de los Muertos

Hacked

Ruixin Chen, Ye Kuang, Rachel Song, Congo Zhang

Open your mouth

Min Ni

Surrealism Face

Aoqi Zhu

Halloween Face Filters

Claire Preston, Isabela Bruna Rojas, Julia Klysiak, Yu-Chien Lin

Four Seasons

Rose Pokrywka, Marwa Koker

Ironman

Yuke Pi, Zimu Cheng, Omkar Sarode